English (United Kingdom)

 

Ευθύμιος Καρύμπαλης

Αναπληρωτής Καθηγητής-Ποτάμια και Παράκτια Γεωμορφολογία
photo
Γραφείο 2.1α (κτίριο Γεωγραφίας)
Τμήμα Γεωγραφίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελευθ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα - Αθήνα
Post Box: 17671

Τηλ.: +30-2109549159
Fax: +30-2109514759
Email: karymbalis@hua.gr


Σπουδές

Πτυχίο Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992)

Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωμορφολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

-Ποτάμια Γεωμορφολογία
-Παράκτια Γεωμορφολογία
-Παλαιογεωγραφική εξέλιξη παράκτιων περιοχών – μεταβολές στάθμης θάλασσας
-Μορφοτεκτονική
-Μορφομετρία
-Φυσικοί κίνδυνοι (ποτάμιες πλημμύρες, άνοδος στάθμης θάλασσας, διάβρωση ακτών)
-Γεωμορφολογική χαρτογράφηση

Βιβλία και επιμέλειες βιβλίων (επιλογή)

Παπαδόπουλος, Α., Καρύμπαλης, Ε., Χαλκιάς, Χ. (2013) “Η Γεωγραφία του Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου”, εκδόσεις “ΣΤΑΜΟΥΛΗ”. (ISBN: 9789603519270) (υπό έκδοση)

Καρύμπαλης, Ε. (2010) “Παράκτια Γεωμορφολογία”, εκδόσεις “ΙΩΝ”. 242 p. (ISBN:978-960-411-714-7)

Karymbalis, E., Chalkias, C., Ferentinou, M., Maistrali, A. (2011) “Flood hazard evaluation in small catchments based on quantitative geomorphology and GIS modeling: The case of Diakoniaris torrent (W. Peloponnese, Greece)” In: Nicolaos Lambrakis, George Stournaras and Konstantina Katsanou (eds): “Advances in the Research of Aquatic Environment, Environmental Earth Sciences” Springer-Verlag, Berlin Heidelberg: 137-145. DOI: 10.1007/978-3-642-19902-8

Karymbalis, E., and K. Gaki-Papanastassiou (2011) “Investigation of relationships between fan delta and drainage basin morphometric variables along the southwestern coast of Gulf of Corinth, Northern Peloponnesus, Greece” In: Recep Efe, Georges Cravins, Munir Ozturk and Ibrahim Atalayeds): “Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II”, Cambridge Scholars Publishing UK. (accepted)

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Maroukian, H., Galanidou, N., Giagas, C., and E. Koskeridou (2011) “The palaeogeographic evolution of the Kairatos basin and its coastal plain (Herakleion city – Crete) during the Holocene” In: N. Galanidou (ed.): “The Beolithic Settlement by the River Kairatos, the Alexiou Excavations at Katsambas”, INSTAP ACADEMIC PRESS, Pennsylvania USA. (in press)

Ferentinou, M., Karymbalis, E., Charou, E., and M. Sakellariou (2011) “Using Self Organizing Maps in Applied Geomorphology” In: Self Organizing Maps - Applications and Novel Algorithm Design, Josphat Igadwa Mwasiagi (Ed.), ISBN: 978-953-307-546-4, InTech, 273-298.Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/using-self-organising-maps-in-applied-geomorphology

Καρύμπαλης, Ε., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., και Χ. Μαρουκιάν (2007) “Ποιος ευθύνεται για τα πλημμυρικά επεισόδια στο νομό Αττικής, η φύση ή ο άνθρωπος. Οι περιπτώσεις των λεκανών του Κηφισού ποταμού και του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας” Στο: “Το αύριο εν κινδύνω – φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα.” Κ. Σαπουντζάκη (επιμ.) εκδ. Gutenberg: 287-309. ISBN: 9789600111835

Karymbalis, E., Karageorgiou, M.M., Parcharidis, I., and D. Karageorgiou (2006) “Recent coastline changes and implications of the future sea-level rise at the Kalamas river delta (Western Greece)” In: A. Turbielewicz (ed) Coastal Dynamics Geomorphology and Protection: 197-204. (ISBN: 83-88617-82-6)

Πρόσφατα άρθρα (επιλογή)

Karymbalis, Ε., Papanastassiou, Δ., Gaki-Papanastassiou, Κ., Tsanakas, K., Maroukian, H. (2013) Geomorphological study of Cephalonia Island, Ionian Sea, Western Greece. Journal of Maps, Volume 9, Issue 1: 121-134. DOI:10.1080/17445647.2012.758423

Parcharidis, I., Kourkouli, P., Karymbalis, E., Foumelis, M., Karathanassi, V. (2013) “Time Series Synthetic Aperture Radar Interferometry for Ground Deformation Monitoring over a Small Scale Tectonically Active Deltaic Environment (Mornos, Central Greece)” Journal of Coastal Research Volume 29, Issue 2: 325-338. doi: http://dx.doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-11-00106.1

Karymbalis, E., Chalkias, C., Chalkias, G., Grigoropoulou, E., Manthos, G., Ferentinou, M. (2012). “Assessment of the sensitivity of the southern coast of the Gulf of Corinth (Peloponnese, Greece) to sea-level rise” Central European Journal of Geosciences, Volume 4, Issue 4, pp.561-577. DOI: 10.2478/s13533-012-0101-3

Karymbalis, E., Katsafados, P., Chalkias, C., Gaki-Papanastassiou, K. (2012) “An integrated study for the evaluation of natural and anthropogenic causes of flooding in small catchments based on geomorphological and meteorological data and modeling techniques: The case of the Xerias torrent (Corinth, Greece)” Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 56, Suppl. 1: 45–67

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Papanastassiou, D. (2011) “Geomorphological study and Palaeogeographic evolution of NW Kefalonia island, Greece, concerning the hypothesis of a possible location of the Homeric Ithaca” In: Antony G. Brown, Laura S. Basell, and Karl W. Butzer (eds): “Geoarchaeology, Climate Change, Sustainability”, Special Paper of the Geological Society of America Special Paper 476: 69-80. doi:10.1130/2011.2476 (06): ISBN 978-0-8137-2476-8

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Poulos, S., Seni, A., Zouva Ch. (2010) “Coastal vulnerability assessment to sea-level rise based on geomorphological and oceanographical parameters: the case of Argolikos Gulf, Peloponnese, Greece” Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45: 109-121

Karymbalis, E., Gaki-Papanastassiou, K., Ferentinou, M (2010) “Fan deltas classification coupling morphometric analysis and Artificial Neural Networks: The case of NW coast of Gulf of Corinth, Greece” Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45: 133-146

Καρύμπαλης, Ε. (2010) “Το νερό της Αθήνας: οι επιπτώσεις στον Μόρνο και τον Εύηνο” Περιοδικό Γεωγραφίες τεύχος 15: 75-93

Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Papanastassiou, D., Maroukian, H. (2009) “Quaternary marine terraces as indicators of neotectonic activity of the Ierapetra normal fault SE Crete (Greece)” Geomorphology, 104: 38-46

Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Vouvalidis, K., Pavlopoulos, K., Papanastassiou D, Albanakis, K. (2008) “Morphotectonic control on drainage network evolution in the Perachora peninsula, Greece” Geomorphology, 102 (1): 81-92

Pavlopoulos, K., Triantaphyllou, M., Karymbalis, E., Karkanas, P., Kouli, K., Tsourou, Th. (2007) “Landscape evolution recorded in the embayment of Palamari (Northeast Skyros Island), Greece from the beginning of the Bronze Age until recent times”.Geomorphologie: relief, processus, environment, 2007, no 1: 37-48

Pavlopoulos, K., Karkanas, P. Triantaphyllou, M., Karymbalis, E., Tsourou, Th., Palyvos, N.(2006) “Palaoenvironmental Evolution of the Coastal Plain of Marathon, Greece, During the Late Holocene: Deposition Environment, Climate and Sea-level Change.” Journal of Coastal Research, 26/2: 424-438

Maroukian, H., Karymbalis, E. (2004) “Geomorphic evolution of the fan delta of the Evinos river in western Greece and human impacts during the last 150 years”. Zeitschrift. für Geomorphologie, 48/2: 201-217

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές

Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη