Greek

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής καθορίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες εκπόνησης διατριβών στο Τμήμα Γεωγραφίας βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 10-14 του Ν. 2083/1992, του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008 και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 764 τ.Β./30.9.1993).

 

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα παρέχει, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην επιστημονική περιοχή της Γεωγραφίας. Προς το μέσον κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος καθορίζει τις επιστημονικές περιοχές και τα ειδικότερα πεδία τους, στα οποία θα γίνουν δεκτοί υποψήφιοι διδάκτορες κατά το επόμενο εξάμηνο, μετά από εισηγήσεις των μελών ΔΕΠ που δικαιούνται να επιβλέψουν διδακτορικές διατριβές (επίκουροι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές, που δεν έχουν εξαντλήσει τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβλεπόμενων διατριβών). Στη συνέχεια η ΓΣΕΣ προβαίνει εγκαίρως σε ανοικτή προκήρυξη στον τύπο (σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και δύο της Θεσ/κης) και δημοσιοποίησή της στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται οι επιστημονικές περιοχές και τα ειδικότερα πεδία που αποφασίστηκαν, οι τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

 

Α’ Περίοδος

Β’ Περίοδος

Προσδιορισμός επιστημονικών πεδίων εκπόνησης νέων Δ.Δ.

Νοέμβριος

Απρίλιος

Δημοσιοποίηση ανοικτής προκήρυξης

Δεκέμβριος

Μάϊος

Κατάθεση δικαιολογητικών

Ιανουάριος

Ιούνιος

Επιλογή

Φεβρουάριος

Σεπτέμβριος

Επικύρωση από Γ.Σ.Ε.Σ.

Φεβρουάριος

Σεπτέμβριος

 

Σε κάθε εξάμηνο γίνονται δεκτές προς συζήτηση προτάσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών που εμπίπτουν στα πεδία που έχουν προκηρυχθεί.

 

Τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής και απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής

Η εγγραφή στο Τμήμα Γεωγραφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και μετά από σχετική αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, εφόσον καλύπτει τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:

-      Είναι πτυχιούχος Τμημάτων Γεωγραφίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο συγγενεύει με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Ν. 2083/1992, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/1995 και του Ν. 3685/2008.

-      Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο που συγγενεύει με την επιστημονική περιοχή στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή.

-      Έχει καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών), για τους Έλληνες φοιτητές η οποία επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές πρέπει να υπάρχει και επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση είναι τα εξής:

1.  Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.  Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος (επικυρωμένο)

4.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5.  Αντίγραφο αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (επικυρωμένο)

6.  Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

7.  Δύο (2) συστατικές επιστολές

8.  Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν)

9.  Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής, σε θέμα το οποίο πρέπει να εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα της εκάστοτε προκήρυξης. Η πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά).

Τα στοιχεία (1), (2) και (9) υποβάλλονται υποχρεωτικώς και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

α) Η αίτηση και τα πιστοποιητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία ελέγχει την πληρότητα των φακέλων. Οι φάκελοι διαβιβάζονται στους εισηγητές των αντίστοιχων πεδίων, οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότητες και εισηγούνται σχετικά στην ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει για τις υποψηφιότητες και ορίζει τις Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές.

β) Ο ορισμός των Τριμελών Επιτροπών γίνεται μετά από εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που έχει αναλάβει το ρόλο του επιβλέποντος και τη σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου, όπως προβλέπει ο Νόμος.

γ) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.

δ) Μετά την επικύρωση της ΓΣΕΣ, ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να εγγραφεί στη Γραμματεία του Τμήματος.

ε) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε διάστημα έως 6 μηνών από τον ορισμό της καταθέτει, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, έκθεση στη ΓΣΕΣ, στην οποία:

-      Αναγράφεται το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής, περιγράφεται η μεθοδολογία και η ερευνητική προσέγγιση, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της Διατριβής και μνημονεύεται η τυχόν υποστήριξη της έρευνας από υποτροφία, ερευνητικά κονδύλια ή άλλες πηγές.

-      Υποδεικνύεται η δυνατότητα αξιοποίησης της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και η σκοπιμότητα βελτίωσής της.

-      Υποδεικνύονται στον υποψήφιο διδάκτορα τυχόν μεταβάσεις στο εξωτερικό, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διατριβής.

στ) Ορίζεται ο αριθμός πέντε (5) ως ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων διδακτορικών διατριβών για κάθε ένα από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

 

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έπειτα από πρόταση του επιβλέποντος ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και, ενδεχομένως να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος από τη ΓΣΕΣ μετά από τη σχετική έκθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μέχρι την υποβολή του Διδακτορικού Διπλώματος προς υποστήριξη ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και η μέγιστη σε δεκατέσσερα (14) εξάμηνα. Αν παρέλθουν 14 εξάμηνα από την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, στα οποία προστίθεται η τυχόν εγκεκριμένη από τη ΓΣΕΣ παράταση, χωρίς να έχει υποβληθεί το κείμενο της διατριβής για την τελική αξιολόγηση, γίνεται αυτόματη διαγραφή του υποψηφίου από το Τμήμα και τα μητρώα του ΠΜΣ. Έπειτα από πρόταση του επιβλέποντος και σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου και της ΓΣΕΣ είναι δυνατό ο υποψήφιος διδάκτορας να εκτελέσει τμήμα της διατριβής σε αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να παρουσιάζουν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τμήματα του ερευνητικού έργου της διατριβής τους σε σεμινάρια των υποψηφίων διδακτόρων όπου και αξιολογείται η πρόοδός τους από την Τριμελή Επιτροπή. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν στην Τριμελή Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους (εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 μήνες από τον ορισμό θέματος), όπου αναφέρεται η ερευνητική πρόοδος της διατριβής (αντικείμενο έρευνας και ενδεχόμενες αναπροσαρμογές του, μεθοδολογία, βασικά προσωρινά ευρήματα και συμπεράσματα, περιγραφή και τεκμηρίωση εργασιών κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης της διατριβής), οι τυχόν δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε σεμινάρια και συνέδρια, όπως επίσης και η παρακολούθηση άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ακόμη, στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι ενδεχόμενες δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Η μη υποβολή ετήσιας έκθεσης εξέλιξης από τον υποψήφιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια συνεπάγεται τη διαγραφή του από το Τμήμα.

Μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι διδάκτορες συγγράφουν τη Διδακτορική Διατριβή. Η δομή και παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής οφείλει να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει ο Οδηγός Συγγραφής Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής σε κάθε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής από επιλέξιμα (από άποψη γνωστικού αντικειμένου και βαθμίδας) μέλη ΔΕΠ που γνωρίζουν τη γλώσσα αυτή. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής θέλει να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, θα πρέπει να ζητήσει εγκαίρως (δηλ. πριν από τη συγγραφή του τελικού κειμένου της διατριβής) σχετική άδεια από τη ΓΣΕΣ. Εφόσον η άδεια αυτή χορηγηθεί, θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει και εκτεταμένη και αντιπροσωπευτική περίληψη της διατριβής στην ελληνική γλώσσα (επίσημη παράδοση) με όλα τα κύρια στοιχεία και χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης διδακτορικής διατριβής (δομημένο κείμενο), ή ολόκληρο το κείμενο της διατριβής μεταφρασμένο στα ελληνικά. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τρία (3) αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής τους καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Εν συνεχεία, προ της συγκλήσεως της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη ΓΣΕΣ, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επτά (7) αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής τους.

 

Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής

Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως π.χ. η αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής ή διαπίστωση σοβαρών επιστημονικών προβλημάτων στη διερεύνηση του αρχικού θέματος. Η αλλαγή εγκρίνεται μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου στη ΓΣΕΣ, με πλειοψηφία 2/3. Η αίτηση θα πρέπει να προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα της διατριβής.

 

Διαδικασία υποβολής και υποστήριξης της διατριβής

α) Όταν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι η εργασία του υποψηφίου έχει περατωθεί επιτυχώς, δίνει την γραπτή έγκρισή της για την υποβολή της διατριβής για τελική αξιολόγηση και κρίση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 12, παρ. 5.β του Ν. 2083/1992 και στο άρθρο 9. παρ.4α και 4β του Ν. 3685/2008. Η γραπτή έγκριση υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

β) Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εκ των υπολοίπων μελών, τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Ορισμένα από αυτά μπορούν να προέρχονται από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή από Ερευνητικό Ινστιτούτο. Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

γ) Μετά τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής και κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος καθηγητή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της έγκρισης της διατριβής από την Τριμελή Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο σημείο (Α) παραπάνω. Επιπρόσθετα η υποστήριξη δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 4 εβδομάδες από την ημέρα της κατάθεσης του αντιτύπου στη Γραμματεία του Τμήματος.

δ) Την καθορισμένη ημερομηνία, ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Ο υποψήφιος παίρνει πρώτος το λόγο και με τη βοήθεια σύντομων σημειώσεων, παρου¬σιάζει το θέμα της έρευνας του, τον τρόπο εργασίας του και υπογραμμίζει τα σημεία εκείνα που τεκμηριώνουν το πρωτότυπο της διατριβής του. Η εισήγηση αυτή δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 45 λεπτά. Στη συνέχεια παίρνει το λόγο καθένα από τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας απαντά στις ερωτήσεις τους σχετικά με το θέμα του, τη μέθοδο και τα πορί¬σματα της εργασίας του. Η προφορική αυτή δοκιμασία είναι δημόσια και ανοικτή, δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) ώρες και προϋποθέτει την παρουσία πέ¬ντε τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, καθ' όλη τη διάρκεια της. Ακολουθείται από κλειστή συνεδρίαση των παρόντων μελών της εξεταστικής επιτροπής, η οποία και αποσύρεται για να αξιολογήσει την πρωτοτυπία της υποβληθείσας διατριβής και τη συμβολή της στην επιστήμη.

ε) Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ. Είναι δυνατή η χορήγηση διάκρισης, εφόσον υπάρχει σχετική ομόφωνη άποψη της εξεταστικής επιτροπής. Μετά τη λήψη της απόφασής της, η εξεταστική επιτροπή επανέρχεται ενώπιον του ακροατηρίου και ανακοινώνει στον ως τότε υποψήφιο διδάκτορα την απόφαση της. Επιπρόσθετα, η εξεταστική επιτροπή ανακοινώνει στον υποψήφιο ότι επιτρέπει την οριστική υποβολή της διδακτορικής διατριβής, είτε αυτούσιας, είτε αφού πραγματοποιηθούν κάποιες μικρές επί μέρους βελτιώσεις και διορθώσεις.

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής αν υπάρχουν παρατηρήσεις για βελτιώσεις, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της διατριβής σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής και μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός να καταθέσει στον πρόεδρο της επταμελούς επιτροπής την τελική μορφή της διατριβής.

Για την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη τριών (3) τουλάχιστον πρωτότυπων δημοσιεύσεων προερχόμενων από το αντικείμενο της διατριβής σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή μία τουλάχιστον δημοσίευση σε αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές και δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε πρακτικά αναγνωρισμένου συνεδρίου με κρίση.

στ) Η διαδικασία της υποστήριξης της διατριβής ολοκληρώνεται, με την κατάθεση εκ μέρους του υποψηφίου αριθμού διορθωμένων αντιτύπων της οριστικής δι¬δακτορικής διατριβής του, ως εξής:

-      στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (από ένα),

-      δύο αντιτύπων στη βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστη¬μίου (δύο),

-      ενός αντιτύπου στη γραμματεία του Τμήματος,

-      ενός αντιτύπου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

-      Επίσης υποβάλλεται ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της διατριβής σε CD.

ζ) Το πρακτικό της υποστήριξης, κρίσης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής, στο οποίο μεταξύ άλλων πρέπει να περιέχονται απαραιτήτως οι γνώμες όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά την πρωτοτυπία της διατριβής και τη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης, τηρείται από το νεότερο μέλος της εξεταστικής επιτροπής και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της. Ο πρόεδρος της αναλαμβάνει να το διαβιβάσει στην ΓΣΕΣ, μαζί με την βεβαίωση κατάθεσης των διορθωμέ¬νων αντιτύπων, όπως ορίζεται πιο πάνω.

Κατόπιν αυτών, η ΓΣΕΣ αναγορεύει τον υποψήφιο διδάκτορα σε ''Διδάκτορα του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου". Στο οικείο δίπλωμα αναφέρονται το ΑΕΙ και το Τμήμα, το γνωστικό αντικείμενο, ο τίτλος της διατριβής, η βαθμολογία, η χρονική περίοδος των σπουδών και η ημερομηνία απονομής. Σε περίπτωση τιμητικής διάκρισης γίνεται σχετική αναφορά.

 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υποψηφίων Διδακτόρων

α) Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν όλες τις παροχές που προβλέπει ο νόμος για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο.

γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣΕΣ μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων τους .

δ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται και στην περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

ε) Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, στο οποίο εκπονούν τη διατριβή τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Με πρόταση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

στ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν προτεραιότητα στην επιλογή για αμειβόμενη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, εφ’ όσον το αντικείμενο αυτών είναι συναφές με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

ζ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον κανονισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. μη έγκαιρη κατάθεση ετήσιας ή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου) θα θεωρείται ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους και αυτομάτως θα διαγράφονται από το Τμήμα.

η) Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναστολή της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα ακαδημαϊκό έτος συνολικά εκτός από τις περιπτώσεις εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, ασθένειας ή μητρότητας, οπότε μπορεί να είναι διετής. Ο χρόνος διακοπής της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας της φοίτησης.

 

Γενικά θέματα

α) Οι υποψήφιοι διδάκτορες αποδέχονται με την εγγραφή τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τους κανόνες λειτουργίας όπως περιγράφονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

β) Τα θέματα των διδακτορικών διατριβών, τα ονόματα των υποψηφίων και των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναγράφονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

γ) Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπόνησης της διατριβής, ή ακόμα και μετά την έγκρισή της και την αναγόρευση του υποψηφίου ως διδάκτορα, διαπιστωθεί φαινόμενο αντιγραφής (plagiarism), κατά περίπτωση γίνεται διαγραφή από το ΠΜΣ ή ανάκληση του διδακτορικού διπλώματος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ.

δ) Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα ενημερώνονται από τη διοίκηση του Τμήματος και τη Γραμματεία για τρέχοντα θέματα και από τους διδάσκοντες για θέματα που αφορούν τα μαθήματα και τις εργασίες τους. Για όλες τις διαδικασίες προθεσμιών (εγγραφές, ετήσιες εκθέσεις, παραδόσεις κλπ), θα υπάρχουν δύο προκαθορισμένες υπενθυμίσεις δέκα και δύο ημερών με e-mail από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

ε) Τα πνευματικά δικαιώματα των διατριβών που έχουν γίνει αποδεκτές ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον διδάκτορα και στο Τμήμα. Στο πλαίσιο αυτό, τεκμαίρεται ότι ο διδάκτορας συμφωνεί στη δημοσίευση της διατριβής, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από το Τμήμα, εκτός εάν καταθέσει ρητή σχετική αρνητική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την αναγόρευσή του ως υποψήφιου διδάκτορα.

στ) Ο παρών Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Kανονισμός ΠΜΣ και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 2010